İcra ve İflas Hukuku

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca icra ve iflas hukuku alanında, alacaklının alacağına en hızlı ve kolay şekilde kavuşması için İcra ve İflas Kanunu kapsamında etkin olarak hizmet vermektedir. Gaziantep icra avukatı olarak icra takiplerinin hazırlanması, haciz işlemlerinin yapılması ve borçlu üzerine kayıtlı tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca Alanında Profesyonel Ekibimiz İle İcra ve İflas Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerimizden Bazıları Şunlardır:

 • Kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe)icra yolu ile takibi ve tahsili,
 • Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • İlamsız icra takipleri,
 • İlamlı icra takipleri,
 • Kira alacakları ilişkin icra takibi,
 • İcra Takibine – Borca İtiraz,
 • Adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile takibi ve tahsili,
 • Mahkeme kararlarının icra yolu ile takibi ve tahsili,
 • Şirketlerin ödenmeyen alacaklarının takibi ve tahsili,
 • Bankaların, finans kurumlarının, iletişim şirketlerinin ödenmeyen alacaklarının takibi ve tahsili,
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren tüm davalar,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü ve yasal takibi,
 • Ödeme sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası,
 • İpotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler,
 • İhalenin feshi davaları,
 • İhtiyati haciz davası,
 • İtiraz ve itirazın iptali, İstirdat , Menfi tespit davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • Konkordato,
 • İcra ihalelerine katılma,
 • İflas,
 • İflas ertelemesi,
 • Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi,
 • Şirket kurtarma çalışmaları,
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri de vermektedir.